Afbetalingsmetoder til indfrielse af gældsbeviser (regnskabsmæssig behandling)

Obligationer kan indløses af selskabet i rater, forudsat at det er i overensstemmelse med vilkårene for udstedelse af obligationer.

Følgende er måder at afregne gældsforpligtelser efter afdrags metoder:

(A) ved tegninger:

Under denne metode indløses en del af de samlede gældsobligationer hvert år. Hvilke obligationer skal betales i hvilket år, afhænger normalt af tegningerne. Dette gøres ved at sætte slips, der bærer antallet af obligationer, der skal indløses i en forseglet tromle, og derefter udtrække tilfældigt så mange slips som obligationerne skal indløses. Denne procedure kaldes 'Indløsning ved tegninger'. Beløbet, der skal indløses hvert år, beregnes i almindelighed ved at dividere det samlede antal forfaldne obligationer med det antal år, for hvilke de er udstedt.

De obligatoriske indehavere, hvis slips er taget ud, tilbagebetales derefter til par eller præmie afhængigt af udstedelsesbetingelserne.

Betingelse for at oprette Debenture Indløsnings Reserve i omfanget af 50% af det samlede beløb af obligationer skal overholdes, før indløsningen påbegyndes under denne metode.

Regnskabsbehandling:

(1) Til oprettelse af obligatorisk indløsningsreserve:

Resultatopgørelse A / C ... Dr.

Til Debenture Indløsningsreserven A / C

(2) For Betaling:

(a) ved par:

Debentures A / C ... Dr.

Til Bank A / C

eller de følgende to poster

(i) Forpligtelser A / C ... Dr.

Til Debenture-indehavere A / C

(ii) Debeturehavere A / C ... Dr.

Til Bank A / C

(b) Ved Premium:

(i) Resultat & Fortjeneste A / C eller Securities Premium A / C ... Dr.

Til Premium på Indfrielse af Forpligtelser A / C

(Premium betales ved indløsning)

(ii) Forpligtelser A / C ... Dr.

Premium på indløsning af obligationer A / C ... Dr.

Til Bank A / C

(Betales obligationer)

Illustration 1:

OCM Company udstedte 8.000 10% Debetures of Rs. 100 hver på par på 1-1-2011. Renter betales årligt. Den 31. december 2011 indfriede selskabet 2000 obligationer ved at tegne en masse.

Pas på journalposter

Indfrielse ved køb af egne obligationer i det åbne marked:

Selskabsloven begrænser ikke et selskab til at købe egne obligationer. Et selskab, hvis det er tilladt i henhold til udstedelsesbetingelserne, kan købe egne obligationer fra det åbne marked, forudsat at det ser ud til at være rentabelt og praktisk for virksomheden.

De egne obligationer kan købes med følgende mål i betragtning:

(a) For øjeblikkelig annullering eller indløsning:

Regnskabsbehandling:

Ved køb af obligationer for øjeblikkelig annullering: (Når egne obligationer købes på datoen for renter på obligationer)

(1) Når der ikke findes nogen Sinking Fund:

(i) Afbestilling ved Par:

Debentures A / C ... Dr.

Til Bank A / C

(ii) Aflysning til pris under Nominel værdi:

Debentures A / C ... Dr. (med pålydende værdi)

Til Bank A / C (med faktisk betalt beløb)

Til fortjeneste ved indfrielse af obligationer A / C (med fortjeneste)

(iii) Afbestilling til pris over nominel værdi:

Debentures A / C ... Dr. (med pålydende værdi)

Tab ved indfrielse af obligationer A / C ... Dr. (med tab)

Til Bank A / C (med faktisk betalt beløb)

Bemærkninger:

(i) Fortjeneste eller tab ved annullering af obligationer er af kapitaltilfælde. Kapitalgevinsten kan udnyttes til at skrive af rabat ved udstedelse af obligationer og aktier, foreløbige udgifter, tegningsforpligtelser mv. Eller det kan krediteres kapitalreserven. Med hensyn til tab af kapital kan det afskrives enten uden kapitalreserven eller resultatopgørelsen.

(ii) Når obligationer indløses på denne måde, skal DRR @ 50% af det samlede gældsbevis udstedes uden overskud før indløsningen påbegyndes.

(2) Når Sinking Fund eksisterer:

(i) På pari:

Debenture A / C ... Dr.

Til Bank A / C

(ii) Til en pris under nominel værdi:

Debentures A / C ... Dr. (med pålydende værdi)

Til Bank A / C (faktisk betalt beløb)

Til Debenture Indløsningsfond A / C (med fortjeneste)

(iii) Til en pris over nominel værdi:

Debenture A / C ... Dr. (med pålydende værdi)

Debenture Indløsningsfond A / C ... Dr. (med tab)

Til Bank A / C (faktisk betalt beløb)

iv) Overførsel til General Reserve:

Debenture Indløsningsfond A / C ... Dr.

Til General Reserve

Bemærk:

Fortjeneste ved salg af investeringer og fortjeneste ved indfrielse af obligationer bør ikke overføres til den generelle reserve fra obligationernes indløsningsfond, fordi disse overskud er af kapitalmæssig karakter. Sådant kapitalgevinster bør fortrinsvis krediteres kapitalreserven.

Illustration 2:

Journaliser følgende transaktioner for køb og øjeblikkelig annullering af egne obligationer på den antagelse, at DRR allerede er oprettet.

1. Rs.4, 00.000, 10% Debetures of Rs. 100 hver købt fra åbent marked til nominel værdi for øjeblikkelig aflysning.

2. Rs. 2, 50, 000, 10% Debetures of Rs. 100 hver købt hos Rs. 96 for øjeblikkelig aflysning.

3. 350 10% Gæld af Rs. 100 indløses ved Rs. 110 blev annulleret ved køb af obligationer på det åbne marked til Rs. 104.

(B) Køb af gældsbeviser som investering:

(På datoen for renter på obligationer). Det adskiller sig fra køb af obligationer for øjeblikkelig aflysning. Obligationer købt fra åbent marked må ikke straks annulleres. Det beløb, der betales ved køb af obligationerne fra markedet, behandles som en investering i egne obligationer. Ligesom andre investeringer er dette også et aktiv.

Investeringen foretaget i egne obligationer debiteres til 'Own Debentures Account' eller Investeringer i egen gældskonti '. I dette tilfælde holdes gældsbeviser levende. Denne teknik tjener det dobbelte formål. For eksempel, hvis obligationer af Rs. 100 er noteret på markedet på Rs.90 køber selskabet disse som 'Own Investment'.

Således ville virksomheden få to fordele:

1. Umiddelbar besparelse af Rs. 10.

2. Opbevaring af årlige renter på gældsbeviser, som ellers ville have været betalt, hvis der ikke var købt obligationer fra det åbne marked.

Desuden har selskabet mulighed for at sælge de egne obligationer på markedet, hvis det har brug for midler.

Indtastningerne i et sådant tilfælde ville være som følger:

(i) Ved køb af investeringer:

Egne Obligationer A / C ... Dr. (med faktisk betalt beløb)

Til Bank A / C

(ii) Ved annullering af egne gældsbeviser:

(a) Hvis der er fortjeneste:

Obligationer A / C eller Investeringer i eget Debenture A / C ... Dr. (med nominel værdi)

At eje obligationer A / C (med afdrag af egne obligationer annulleret)

Til fortjeneste ved indfrielse af obligationer A / C (med fortjeneste)

(b) Hvis der er tab:

Debentures A / C ... Dr. (med pålydende værdi)

Tab ved indfrielse af obligationer A / C ... Dr. (Med tab)

Illustration 3:

Den 1. januar 2011 havde ABC Ltd. 1.000, 12% Debentures of Rs. 100 hver. Rente på gældsbeviser betales halvårlig den 30. juni og den 31. december. Den 1. maj 2011 købte selskabet 300 egne obligationer på Rs. 93 ex-renter til investeringsformål og solgte den samme @ Rs. 99 cum renter efter seks måneder. Optag nødvendige journalposter på købsdatoen.

Fordele ved indløsning ved køb i det åbne marked:

(1) Fortjeneste ved indfrielse:

Et selskab køber sine egne gældsbeviser generelt på et tidspunkt, hvor obligationerne er citeret under pari. På denne måde tjener et selskab fortjeneste ved indløsning svarende til forskellen mellem den nominelle værdi af obligationer og det beløb, der er betalt ved køb af dem.

(2) Reduktion af rentebelastningen:

Virksomheden vil spare renterne, som ellers ville have været udbetalt til udenforstående.

(3) Besparelse svarende til præmie, der skal betales ved indløsning:

Selskabet vil ikke være forpligtet til at betale præmie på obligationer, hvis udstedelsesbetingelserne har givet mulighed for en sådan præmie på forfaldstidspunktet.