Indfrielse af præferenceaktier (regnskabsmæssig behandling)

Indløsning af præferenceaktier betyder, at præferenceaktiekapitalen skal returneres til præferenceaktionærerne enten på en bestemt dato eller efter en bestemt periode i selskabets levetid, forudsat at selskabet skal opfylde visse betingelser.

I henhold til aktieselskabslovens § 1006 er et selskab ikke tilladt at returnere til sine aktionærer aktiepengene uden tilladelse fra retten. Tilbagebetaling af penge til aktionærer på kapitalkonto, mens selskabet eksisterer, kræver domstolens sanktion ud over den særlige procedure. Men aktieselskabslovens § 80 tillader, at et selskab, hvis dets artikler giver tilladelse til at udstede præferenceaktier, som efter selskabets valg kan indløses, hvis betingelserne i henhold til denne afdeling skal opfyldes.

Følgende er de vigtige bestemmelser vedrørende indløsning af præferenceaktier, der er givet i henhold til aktieselskabslovens § 80:

(1) Selskabet skal have tilladelse i henhold til vedtægterne.

(2) Ingen sådanne aktier indløses, medmindre de er fuldt indbetalt. De delvist opbetalte aktier kan ikke indløses. Hvis de delvist betales i det tilfælde, bliver der foretaget en endelig opfordring til at konvertere dem fra delvist betalt til fuldt udbetalt, så kan indfrielse ske.

(3) Sådanne aktier kan indløses

(a) Ud af virksomhedens overskud, som ellers ville være til rådighed for udbyttet eller

(b) Ud af provenuet af et nyt udstedelse af aktier foretaget med henblik på indfrielse.

(4) Hvis aktierne indløses ud af det overskud, der er til rådighed for udlodningen for udbytte, skal et beløb svarende til det nominelle beløb af de således indløste aktier overføres til en reservekonto, der skal kaldes 'Capital Redemption Reserve Account'

(5) Hvis præferenceaktier indløses til præmie, skal en sådan præmie enten udbetales af selskabets overskud eller ud af selskabets sikkerhedspræmiekonto.

(6) Kapitalindløsningsreservekontoen kan udnyttes til udstedelse af fuldt udbetalte bonusaktier til aktionærerne.

Indløsning af præferenceaktier fra et selskab er ikke taget som en nedsættelse af den tilladte aktiekapital, og der er derfor ikke behov for at overholde bestemmelser i akten vedrørende kapitalreduktion. Aktier, der allerede er udstedt af anden type, kan ikke konverteres til indløselige præferenceaktier.

Intet selskab, der er begrænset af aktier, skal efter indledningen af ​​selskaberne (ændringsloven, 1996) udstede uindfrielige præferenceaktier eller indløselige præferenceaktier, som kan indløses efter 20 år efter udstedelsen.

Hvis selskabet undlader at overholde disse bestemmelser, straffes selskabet og enhver embedsmand i det selskab, der er i misligholdelse med bøde, som kan strække sig til Rs. 10.000. Indfrielse af indfriede præferenceaktier skal meddeles selskabsregistrator inden for en måned efter indløsning.

Fortjeneste, der er til rådighed for udbytte eller det overskud, som kapitalindløsningsreservekontoen tillades:

Selskabsloven tillader indløsning af aktier ud af overskuddet, som ellers er til rådighed for udbytte. Hvis indløsningen er ude af overskud, forventes virksomheden at overføre et ligeligt beløb til en konto kaldet 'Capital Redemption Reserve Account' uden for delbar overskud. Følgende er de overskud, der er til rådighed for udbytte.

Central idé:

Uanset hvad der er kilden til midler til indløsning, må den oprindelige indbetalte kapital i selskabet ikke reduceres af en enkelt rupee. Indfrielse bør ikke påvirke kreditorernes interesser negativt.

Det kan ske som følger:

Hvis et selskab indløser præferenceaktier og kort tid efter, går det i likvidation, hvis det disponible beløb ikke er tilstrækkeligt i det tilfælde, selv om præferenceaktionærerne fik deres fulde afdrag, hvor kreditorerne led. Det er ikke tilladt i henhold til loven. Kreditorer skal have prioritet over aktionærerne. Selskabsloven har derfor fastlagt mangfoldige betingelser for indfrielse af præferenceaktier.