Tilbagekøb af Aktier: Betingelser, Forbud og Afslapning

§ 77A (2) bestemmer, at et selskab kan tilbagekøbe egne aktier, kun hvis følgende betingelser er opfyldt:

(a) Købet er godkendt i selskabets vedtægter

(b) Der er vedtaget en særlig beslutning på generalforsamlingen, der giver selskabet tilladelse til at købe egne aktier tilbage.

c) Det samlede beløb til tilbagebetaling af aktier i et år må ikke overstige 25% af den indbetalte egenkapital og selskabets frie reserver.

(d) Efterkøbsforholdet mellem gæld og egenkapital og frie reserver bør ikke overstige 2: 1. Staten kan dog foreskrive en højere gældsværdi (mere end 2: 1), som skal gælde for en klasse eller visse kategorier af selskaber

(e) Kun de fuldt indbetalte delte er kvalificeret til tilbagekøb. Ingen delvist indbetalte aktier kan købes tilbage af et selskab.

Forbud mod tilbagekøb i visse tilfælde:

I henhold til udvælgelsesbestemmelserne [77 (B)] må ingen virksomhed direkte eller indirekte købe egne aktier:

a) gennem et datterselskabs datterselskab eller datterselskab eller

b) gennem investeringsselskaber eller investeringsselskaber eller

(c) Hvis misligholdelse eksisterer i forbindelse med tilbagebetaling af indskud eller investering derpå, indfrielse af obligationer eller præferenceaktier eller betaling af udbytte eller tilbagebetaling af et terminslån eller renter heraf til et hvilket som helst finansinstitut eller en bank eller

d) I tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i § 159 (vedrørende årlig afkast), § 207 (manglende uddeling af udbytte inden for den fastsatte frist) og § 211 (form og indhold til balance og resultatopgørelse og overholdelse af Regnskabsstandarder).

I henhold til afsnit 77AA, hvor et selskab køber sine egne aktier ud af frie reserver, skal selskabet overføre et beløb svarende til beløbet for den nominelle værdi af aktier, der skal tilbagekøbes til en særskilt konto, kaldet kapitalindløsningsreservekonto ud af selskabets frie reserver.

Afslapninger i tilbagekøb:

Den 16. oktober 2001 rydde EU-kabinet et forslag fra finansministeriet om at slappe af normer for tilbagekøb af aktier. En præsidentforordning blev offentliggjort inden for få dage, og det relevante ændringsforslag, der tillod en liberaliseret procedure for tilbagekøb af aktier, blev vedtaget i begge Parlamentets huse.

De liberaliserede bestemmelser om tilbagekøb af aktier er nu fuldt indført i selskabsloven, idet præsidenten har givet sit samtykke til ændringsforslaget i den sidste uge af december 2001. Afslapningen i tilbagekøbsnormerne er kommet gennem et ændringsforslag til § 77A i Selskabsloven, 1956. Denne sektion blev indsat som en bestemmelse i loven gennem en ændring i 1999.

Regeringen har tilladt følgende afslapninger:

1. Moratorium for et nyt udstedelse af aktier efter tilbagekøbsaftale er blevet reduceret til 6 måneder fra 24 måneder tidligere.

2. Virksomheder har lov til at købe op til 10 procent af deres aktier årligt med kun bestyrelsens godkendelse. Det betyder, at et selskab i et år får lov til at købe op til 10% af egenkapitalen og de frie reserver uden at søge en særlig beslutning fra aktionærerne.

3. Tilbagekøb af aktier med bestyrelsens godkendelse vil kun blive tilladt én gang i en periode på 12 måneder. Det betyder, at tilbagekøbsprocessen med kun bestyrelsens godkendelse får lov til at gentage år efter år.