Top 3 typer af selskabsmøder

Denne artikel sætter lys på de tre øverste typer af møder, der holdes i alle virksomheder. Typerne er: 1. Medlemmernes møder 2. Bestyrelsens møder 3. Kreditorers møder.

Type af møder # 1. Medlemmernes møder :

Der er nogle slags møder, der afholdes af enhver type virksomhed og en slags møde, der kun afholdes af offentlige virksomheder.

De er som følger:

a) generalforsamling

Sec. § 166 i selskabsloven indeholder bestemmelser herfor.

Funktionerne på generalforsamlingen er:

(1) Enhver virksomhed skal afholde en generalforsamling inden seks måneder fra datoen for udgangen af ​​året. År betyder selskabets regnskabsår som kan ligne kalenderåret eller på anden måde.

(2) Registrar of Companies kan forlænge tiden op til ni måneder fra datoen for udgangen af ​​året.

(3) Forskellen mellem to generalforsamlinger må ikke overstige femten måneder.

(4) Selskabets første ordinære generalforsamling skal afholdes senest 18 måneder efter overtagelsen.

(5) Alle regler gældende for et selskabsmøde finder anvendelse herpå.

b) ekstraordinær generalforsamling

Sec. § 169 i selskabsloven indeholder bestemmelser om sådanne møder.

Funktionerne er:

(1) En ekstraordinær generalforsamling betyder ethvert møde mellem medlemmer af et selskab, der afholdes mellem to generalforsamlinger.

(2) Det er ikke obligatorisk.

(3) Ekstraordinære generalforsamlinger er af to typer:

a) indkaldt af ledelsen:

Når bestyrelsen mener, at der er et problem, som kræver medlemmernes behandling og godkendelse, kan de indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvis datoen for generalforsamlingen er tæt på hånden, vil bestyrelsen tage sagen op på dette møde og vil ikke ringe til en ekstraordinær generalforsamling.

b) rekvireret

Ethvert medlem eller medlem af et selskab med en tiendedel af indbetalt kapital, hvis selskabet har en aktiekapital eller besidder en tiendedel af stemmerettighederne i andre tilfælde, kan rekvirere en ekstraordinær generalforsamling, når de mener, at der er noget som kræver øjeblikkelig behandling fra medlemmerne.

De skal lave en skriftlig og underskrevet rekvisition til mødet, hvorved sagen skal drøftes sammen med andre relevante dokumenter, hvis der er nogen. Ved modtagelse af rekvirationen indkalder bestyrelsen et møde inden for femogfyrre dage ved at give meddelelse inden for enogtyvende dage efter datoen for rekvisitionen.

Hvis mødet ikke afholdes inden for femogfyrre dage fra datoen for rekvisitionen, skal rekvisitionerne selv indkalde mødet inden for de næste 45 dage. Et sådant møde skal være et gyldigt møde. Enhver beslutning truffet på et sådant møde er bindende for medlemmerne. Alle udgifter til afholdelse af mødet debiteres til selskabets konto.

(4) Alle regler gældende for et selskabsmøde finder anvendelse herpå.

c) lovpligtig møde

Sec. § 165 i selskabsloven indeholder bestemmelser om sådanne møder.

Funktionerne er:

(a) Kun et offentligt selskab skal afholde et sådant møde og kun én gang i selskabets levetid.

b) Hvert offentligt selskab skal holde det lovpligtige møde efter en måned og senest seks måneder regnet fra datoen for virksomhedens iværksættelse.

c) Hvis et offentligt selskab undlader at holde det lovbestemte møde, kan selskabsregistrator ansøge om retten til likvidation af dette selskab.

d) Alle regler, der gælder for et selskabsmøde, finder anvendelse herpå.

d) Generalforsamling ved centralregeringens bekendtgørelse:

Sec. 167 fastsætter bestemmelser for sådanne møder.

Funktionerne er:

(a) Dette er en sjælden form for møde,

(b) Hvis et selskab ikke afholder en generalforsamling i god tid, kan ethvert medlem indgive klage til staten. Ved modtagelse af et sådant klage træffer staten afgørelse om, at selskabet holder mødet.

c) Såfremt regeringsordren ikke udføres, er alle embedsmænd i det ansvarlige selskab ansvarlige for det samme.

(e) Klassemøde:

Sec. Aktieselskabslovens § 106 indeholder bestemmelser om sådanne møder.

Funktionerne er :

(a) Et møde i en bestemt aktionærgruppe kan indkaldes for at drøfte nogle forhold, der berører deres rettigheder.

(b) Denne type møde er sjældent.

c) Kvorum for sådanne møder er nævnt i vedtægterne.

(f) Generalforsamling indkaldt af selskabsretskommissionen:

Sec. 186 fastsætter bestemmelser for sådanne møder.

Funktionerne er:

(a) Når der er vanskeligheder med at indkalde til en generalforsamling af et selskab, kan selskabsretskommissionen selv eller på begæring af en direktør eller et medlem forpligte til at afholde et møde.

(b) Dette er en sjælden form for møde.

(g) Medlemsmøde indkaldt af Retten:

(1) Når et kompromis eller arrangement er foreslået mellem et selskab og dets medlemmer eller en hvilken som helst klasse af dem, kan Retten efter ansøgning fra selskabet eller ethvert medlem af selskabet eller i tilfælde af et selskab, der såres op på likvidatorens anmodning om at afholde et møde mellem medlemmerne eller klassen af ​​medlemmer, der skal kaldes, afholdes og udføres på den måde, som Domstolen retter (§ 390). Bekendtgørelsen skal indeholde vilkårene og betingelserne for kompromiset eller arrangementet og eventuelle eventuelle leders eller direktørers interesse herfor (§ 393).

(2) I henhold til stk. 557 i loven i alle sager vedrørende en virksomheds likvidation kan Domstolen med henblik på at fastslå ønskerne direkte møder for medlemmer, der skal indkaldes, afholdes og gennemføres.

(h) Medlemsmøde indkaldt af likvidator:

I tilfælde af likvidation fortsætter i mere end et år skal likvidatoren indkalde til en generalforsamling i selskabet ved udgangen af ​​det første såvel som det efterfølgende år inden for 3 måneder fra årets udløb eller sådan længere periode som tilladt af Centralregering og på mødet opgør kontoen for sine handlinger i foreskrevet form i forbindelse med afviklingen. (Se 496, 508).

Hvis likvidatoren undlader at holde et sådant møde, er han strafbar. Så snart et selskabs affærdier er fuldt afviklet, indkalder likvidatoren en generalforsamling i selskabet med henblik på at lægge kontoen foran den og give en forklaring herom.

Mødet skal kaldes ved en annonce mindst en måned før mødet, i den officielle tidsskrift og også i en lokal avis. En kopi af bekendtgørelsen skal sendes til justitssekretæren. Hvis likvidatoren ikke holder et sådant møde, er han strafbart (se 497.509). Disse sektioner gælder kun for enhver form for frivillig likvidation.

Type af møde nr. 2. Bestyrelsesmøder :

Sec. 285 i selskabsloven indeholder bestemmelser om sådanne møder.

Funktionerne (under hensyntagen til andre afsnit) er:

(1) Bestyrelsen for et selskab skal afholde mindst ét ​​møde i hver tredje måned eller mindst fire møder om et år. Måneder betyder kalendermåneder.

(2) Dette er obligatorisk for alle virksomheder.

(3) Bestyrelsen kan afholde møder hyppigere som fastsat i selskabets vedtægter eller som bestyrelsens beslutning.

(4) Et bestyrelse kan dog videregive en beslutning uden omholdelse af et møde.

(5) Der er visse regler for bestyrelsesmøder.

Der kan være møder i udvalg eller underudvalg sammensat af nogle direktører.

Type af møder # 3. Kreditorers møder :

a) Retten indkaldt til:

(a) Når et kompromis eller arrangement er foreslået mellem et selskab og dets kreditorer eller en hvilken som helst klasse af dem, kan Retten efter ansøgning fra selskabet eller enhver kreditor eller i tilfælde af et afviklet selskab. på anmodning af likvidatoren bestil et møde mellem kreditorer eller kreditorer, der skal indkaldes, afholdes og udføres på den måde, som Domstolen retter (§ 391).

Bekendtgørelsen skal indeholde alle vilkår og betingelser eller kompromis eller arrangement og eventuelle renter, som en direktør eller direktører kan have i den (§ 393).

(b) Sek. 557 i loven bestemmer, at i alle spørgsmål vedrørende afvikling af et selskab kan Domstolen med henblik på at fastslå ønskerne direkte møder for kreditorerne, der skal indkaldes, holdes og gennemføres.

(b) Opkaldt af selskabet:

I tilfælde af kreditorers frivillige likvidation skal selskabet afholde et møde med kreditorerne på samme dag eller den følgende dag, som generalforsamlingen vil blive afholdt for at bestå beslutningen om frivillig likvidation og meddelelse om at blive sendt pr. post til hver kreditor. En sådan meddelelse skal offentliggøres mindst en gang i den officielle tidskrift og i det mindste i to lokale aviser.

Bestyrelsen udarbejder en redegørelse for konto og en liste over kreditorer med deres forventede krav, der skal fremlægges på mødet, og giver en direktør tilladelse til at afholde mødet. Hvis der er foretaget misligholdelse, er selskabet og direktørerne strafbare (Sek. 500).

c) Opkaldt af Liquidator:

(a) I tilfælde af medlemmernes frivillige likvidation af en virksomhed, såfremt likvidatoren mener, at selskabet ikke fuldt ud kan betale sine kreditorer inden for den af ​​direktørerne angivne periode, eller at denne periode er udløbet, og selskabet har ikke været i stand til at betale sine kreditorer fuldt ud, skal likvidatoren straks indkalde kreditorer og forelægge dem en erklæring om virksomhedens aktiver og passiver (§ 495).

b) I tilfælde af kreditorers frivillige likvidation skal likvidatoren i tilfælde af likvidation fortsætte i mere end et år indkalde til kreditorers møde ved udgangen af ​​det første og det efterfølgende år inden for 3 måneder eller sådan længere periode som tilladt af centralregeringen og aflægger en redegørelse for sine handlinger i forbindelse med afviklingsproceduren på mødet. Hvis likvidatoren ikke holder et sådant møde, kan han straffes (§ 508).

c) Så snart virksomhedens affære er fuldstændigt afviklet, skal likvidatoren i tilfælde af kreditorers frivillige likvidation indkalde et kreditorforsamling med henblik på at oplægge kontoen og give en forklaring herom.

Mødet skal kaldes ved reklame i den officielle tidsskrift og også i en lokal avis mindst en måned før mødet. Hvis likvidatoren ikke holder et sådant møde, kan han straffes (§ 509).