Afkast på kapitalansat (med eksempel)

Læs denne artikel for at lære om betydningen, komponenterne, beregningen, forholdsreglerne og fordelene ved afkast af sysselsatt kapital.

Betyder:

Hovedformålet med at foretage investeringer i enhver virksomhed er at opnå et tilfredsstillende afkast af investeret kapital. Derfor er afkastet på sysselsatt kapital brugt som et mål for succes for en virksomhed med at realisere dette mål.

Dette forhold er også kendt som Return on Investment (ROI). Det er et samlet rentabilitetsforhold. Det angiver procentdelen af ​​afkastet på den kapital, der er ansat i virksomheden, og den kan bruges til at vise virksomhedens effektivitet som helhed.

Formel:

komponenter:

Kapitalanvendelse og driftsresultat er de vigtigste elementer. Kapitalindkomst kan defineres på en række måder. To almindeligt anerkendte definitioner er imidlertid »brugt bruttoinvesteret kapital« og »nettovillig kapital«.

Bruttoinvesteret kapital betyder normalt de aktiver, der benyttes i virksomheden, mens netto sysselsatt kapital henviser til samlede aktiver minus kortfristede forpligtelser. På den anden side refererer det til summen af ​​kapital, kapitalreserver, indtægtsreserver (inklusive resultatopgørelse og balancen), obligationer og langfristede lån.

Beregning af kapitalansatte:

Det kan beregnes fra aktivsiden såvel som fra passagersiden.

Hvis det beregnes fra aktivsiden, vil det omfatte:

a) anlægsaktiver:

Jord og bygninger, maskiner og maskiner, inventar og motorkøretøjer mv.

b) Investeringer foretaget i virksomheden:

c) Aktuelle aktiver:

Varebeholdninger, Boggæld minus hensættelse til dårlige og tvivlsomme fordringer, Tilgodehavender, Bank og Cash mv.

Mindre aktuelle forpligtelser:

Diverse kreditorer, Betalingsbeviser, Bankovertræk, Udestående udgifter mv.

Bruttoinvesteret kapital = Faste aktiver + Investeringer + CurrentAssets

Nettopapital i alt = Faste aktiver + Investeringer + Arbejdskapital (Nettoaktiver minus nuværende forpligtelser)

Alternativt kan det, hvis det beregnes fra passivsiden, indeholde følgende elementer:

Aktiekapital:

Egenkapital- og præferenceaktiekapital (udstedt kapital)

Reserve og overskud:

Kapitalreservat, Generelle reserver, P & L A / C balance

obligationer

Andre Langfristede lån

Forholdsregler, der skal træffes, mens Computing ansættes:

(a) Værdiansættelsen af ​​anlægsaktiver kan ske ved deres udskiftningsomkostninger. De nuværende markedspriser kan konstateres enten ved henvisning til pålidelige offentliggjorte indeksnumre eller på værdiansættelse af eksperter. Samtidig bør afskrivningen også justeres.

(b) Alle inaktivaktiver skal udelukkes fra beregningen. Standbyanlæg og udstyr, der kræves til normal arbejde, kan dog medtages.

(c) Alle immaterielle aktiver som goodwill, patenter og varemærker, medmindre de har potentiel salgsværdi og alle fiktive aktiver som foreløbige omkostninger, rabat ved udstedelse af aktier mv., bør udelukkes.

(d) Alle investeringer uden for virksomheden bør udelukkes.

(e) Alle anlægsaktiver bør vurderes korrekt. Enhver overskydende bankbalance, som er mere end de normale krav, bør ikke overvejes.

Nogle antyder, at den gennemsnitlige sysselsatte kapital skal anvendes til at gennemføre kapitalinvesteringen gennem året. Det hævdes, at fortjenesten fortabes i virksomheden hele året og fordeles kun ved udbytte i slutningen af ​​året. Den gennemsnitlige kapitalindkomst kan beregnes ved to metoder.

Under den første metode er det kun det simple aritmetiske gennemsnit af den samlede kapital, der anvendes i begyndelsen og i slutningen af ​​året. Under den anden metode beregnes den ved at tilføje halvdelen af ​​overskuddet efter skat og renter til den indledende kapital.

Når nettoindkomstskapitalen er beregnet enten fra aktivsiden eller passivsiden, kan halvdelen af ​​overskuddet i løbet af året fratrækkes det således beregnede tal for at nå frem til »gennemsnitlig sysselsatt kapital«.

Driftsresultat anvendt til beregning af afkast af kapitalindkomst bør være det overskud, der tjenes af sådan kapital. Derfor skal nettoresultatet justeres om nødvendigt for at opnå det sande driftsresultat med følgende poster:

(a) Eventuelle unormale og engangseffektive tab eller gevinster,

b) Indtægter fra investeringer foretaget uden for virksomheden,

(c) Afskrivninger baseret på aktivernes udskiftningsomkostninger,

(d) Renter på langfristede lån og obligationer bør tilføjes tilbage.

(e) Fortjeneste før betaling af indkomstskat

Eksempel:

Ud fra følgende årsregnskaber beregnes afkast på sysselsatt kapital:

Resultatopgørelse for året afsluttet 31-12-2002

Opløsning:

drift:

Resultat = Nettoresultat før rente og skat minus indkomst fra investeringer

= Rs.50.000 + 5.000 + 50.000 - 5.000 = Rs.1, 00.000

Kapitalanvendelse = Anlægsaktiver + Aktuelle aktiver - Bestemmelse for beskatning

= Rs.2, 25, 000 + 75, 000-50, 000 = Rs.2, 50.000

ELLER

= Aktiekapital + Reserver + P & L a / c + Forpligtelser - Statsobligationer

= Rs. 1, 50, 000 + 50, 000 + 50, 000 + 50, 000 -50, 000

= Rs.2, 50.000

Gennemsnitlig sysselsatt kapital

= Sysselsatt kapital - 1/2 (Fortjeneste optjent i løbet af året)

= Rs.2, 50.000 - 25.000 = Rs.2, 25.000

Betydning:

Afkast af kapital er anset for at være den bedste måling af rentabilitet for at vurdere virksomhedens overordnede ydeevne tilfredsstillende. Det bruges almindeligvis som grundlag for forskellige ledelsesbeslutninger, da det vedrører de fordele, der opnås i form af indkomst med offeret i form af investeret kapital.

Et udgangspunkt i budgettering og ledelsesplanlægning er fastlæggelsen af ​​et minimumsafkast af investeret kapital. Alle forretningsbeslutninger skal resultere i et rimeligt (minimum) afkast.

Investeringer, der genererer satser lavere end denne mindste afkast, afvises. Det er imidlertid meget vanskeligt at fastsætte en standardafkast af kapitalindskud som en række faktorer som forretningsrisiko, industri, inflation, ændringer i økonomiske forhold mv. Kan påvirke en sådan sats.

Forskellige visninger hersker med hensyn til standard sats. Bankkurs, diskonteringsrenten for forgyldte værdipapirer eller en del muligheden er nogle af de foreslåede satser som normen for dette forhold.

Det er dog efter ledelsens skøn at fastsætte en sats, som de skal sammenligne det faktiske resultat med henblik på at måle deres effektivitet eller virksomhedens overordnede præstationer.

Dette forhold kan suppleres med en række forhold afhængigt af det formål, som det beregnes for.

Fordele ved begrebet "Afkast af anvendt kapital":

(a) Det er den eneste foranstaltning, der kan siges at vise tilfredsstillende de fordele, der opnås for det pågældende offer, idet sidstnævnte er repræsenteret af investeret kapital.

(b) Det gør det muligt at foretage eksterne sammenligninger. Fremskridt i et selskab eller virksomheder kan sammenlignes med andre virksomheders udvikling.

(c) Det er et effektivt redskab til at foretage en intern sammenligning med hensyn til forskellige divisioner eller afdelinger i et selskab. Det kan bruges som et kontrolmiddel ved at sammenligne de relative produkters relative rentabilitet.

d) Det gør det muligt for ledelsen at træffe effektive beslutninger om kapitalbudgettering. Det kan blive en integreret del af budgetkontrolsystemet.

(e) Det giver ideer til analyse og beslutninger for at skabe effektive ændringer i finanspolitikken. For eksempel bør der ikke være nogen låntagning, når renten er højere end afkastet.

(f) Hvis ledelsen sikrer, at der opnås et tilstrækkeligt afkast af investeret kapital, kan mange direkte fordele, som f.eks. regelmæssigt og tilfredsstillende udbytte til aktionærer, tilstrækkelig styrke til konkurrence, mv., tilskrives forretningsproblemet.