Leje: Betydning, Typer, Fordele og Ulemper

Leje: Betydning, Typer, Fordele og Ulemper!

Betydning af leasing:

En lejekontrakt er en kontrakt mellem to parter kaldet udlejer og leasingtager, hvor leasinggiveren overdrager leasingtager til gengæld for leje retten til at anvende et aktiv for en aftalt tidsperiode. Ejerskabet af aktivet hviler fortsat hos udlejer, mens leasingtager har ret til brugen af ​​aktivet i forhold til lejen betalt til udlejer. Bestemmelserne i den indiske kontraktlove, 1872, finder anvendelse på lejekontrakter, og forholdet mellem udlejer og lejeren er det, der tilhører en bailor og en bailee.

Vilkår anvendt i forbindelse med lejemål er:

Indledning af lejekontrakten:

Den tidligere af leasingaftalens dato og datoen for en forpligtelse fra parterne til de vigtigste bestemmelser i lejekontrakten.

Lejeperiode:

Den ikke-opsigelige periode, som leasingtager har aftalt at påtage sig, lejer aktivet sammen med yderligere perioder, for hvilke leasingtager har mulighed for at fortsætte lejen af ​​aktivet med eller uden yderligere betaling, hvilken mulighed ved indledningen af leasing er det rimeligt sikkert, at lejeren vil udøve.

Minimum Lease Betalinger:

Betalingerne over er lejeperiode, at leasingtager er eller kan være forpligtet til at gøre eksklusive eventuel leje, omkostninger til ydelser og skatter, der skal betales af og refunderes til leasinggiveren sammen med:

a) For lejeren er enhver restværdi garanteret af eller på vegne af leasingtager eller

b) For udlejer er enhver restværdi garanteret for udlejer

(i) af eller på vegne af leasingtager eller

ii) Af en uafhængig tredjepart, der er økonomisk i stand til at opfylde denne garanti.

Men hvis lejeren har mulighed for at købe aktivet til en pris, der forventes at være tilstrækkeligt lavere end dagsværdien på tidspunktet for optionen, der kan udnyttes, er det med rimelighed sikkert at udøve den Minimumsleasingydelser omfatter minimumsbetalinger, der skal betales over leasingperioden, og den betaling, der kræves for at udøve denne købsopsætning.

Kontingent Leje:

Den del af lejebetalingerne, der ikke er fastsat i beløbet, men er baseret på andre faktorer end blot tidsforløbet (f.eks. Procentdel af salg, forbrugsmængde, prisindekser, markedsrente).

Økonomisk liv: Enten

(a) Den periode, hvor et aktiv forventes at være økonomisk brugbart af en eller flere brugere eller

b) Antallet af produktion eller tilsvarende enheder forventes at blive opnået fra aktivet af en eller flere brugere.

Nyttigt liv: Enten

(a) den periode, over hvilken det leasede aktiv forventes brugt af leasingtager eller

b) Antallet af produktion eller lignende enheder, der forventes opnået ved leasingtagerens brug af aktivet.

Restværdi:

Anslået dagsværdi af aktivet ved udgangen af ​​lejekontrakten.

Garanteret Restværdi:

For lejeren er den del af restværdien, som garanteres af leasingtager eller af en part på lejerens vegne (garantien er det maksimale beløb, som under alle omstændigheder kan betales). og i tilfælde af udlejer den del af restværdien, som garanteres af eller på vegne af leasingtager eller af en uafhængig tredjemand, der økonomisk er i stand til at opfylde forpligtelserne i henhold til garantien.

Ugyldig restværdi:

Det beløb, hvormed aktivets restværdi overstiger den garanterede restværdi.

Bruttoinvesteringer i lejekontrakten:

Summen af ​​minimumsleasingydelser i henhold til en finansiel leasing ud fra leasingtagerens synsvinkel og enhver ugarantig restværdi, der tilkommer leasinggiveren.

Unearned Finance Indkomst:

Forskellen på:

(a) Bruttoinvesteringen i lejekontrakten og

(b) nutidsværdien af ​​(i) minimumsleasingydelser i henhold til en finansiel leasing ud fra leasingtagerens synspunkt, og (ii) enhver ugarantig restværdi, der påløber leasinggiveren til den rentesats, der er implicit i lejekontrakten.

Nettoinvesteringer i lejekontrakten:

Bruttoinvesteringen i lejekontrakten med fradrag af uindfriede finansielle indtægter

Rentesats impliceret i lejekontrakten:

Diskonteringsrenten, der ved indledningen af ​​lejemålet medfører den samlede nutidsværdi af:

(a) Minimum leasingydelser i henhold til en finansiel leasing ud fra leasingtagerens synspunkt og

(b) Eventuel ugarantieret restværdi, der tilkommer udlejer, svarende til dagsværdien af ​​det leasede aktiv.

Typer af leasing:

Bredt set er der følgende to typer lejemål:

(i) Finansiel leasing:

Det er en lejekontrakt, hvorefter nutidsværdien af ​​minimumsleasingydelser ved indledningen af ​​lejekontrakten overstiger eller svarer til i det væsentlige hele det lejede aktivs dagsværdi.

I denne type lejemål udlejes aktivet uigenkaldeligt af leasinggiveren til leasingtageren for næsten hele aktivets brugstid.

I løbet af lejekontrakten er leasinggiveren i stand til at genvinde sin kapitaludbetaling plus et afkast på hans investering i aktivet.

Faktisk spiller udlejeren rollen som aktivitetsfinansierer. Efter at leasingaftalen er indgået, må leasinggiveren ikke genere sig for korrekt vedligeholdelse af aktivet med det resultat, at vedligeholdelse af aktivet påhviler leasingtagerens ansvar. En finansiel leasing er også kendt som kapitalleasing.

(ii) Operationel leasing:

En anden lejekontrakt end en finansiel leasingaftale er en operationel leasingaftale. I den er kontraktperioden mellem udlejer og lejeren mindre end aktivets fulde forventede brugstid. Lejekontrakten indeholder en klausul, hvorefter leasingtager er berettiget til at opsige kontrakten ved at underrette leasinggiveren med behørig varsel herom. Det er således en annullerbar lejekontrakt.

I denne type lejekontrakt er den primære leasingperiode for det meste utilstrækkelig for lejeren at genvinde sin investering i aktivet i det fulde omfang. Da lejeren også har ret til annullering, udlejer leasinggiver risikoen for forældelse af aktivet. At være interesseret i korrekt vedligeholdelse af aktivet bærer udlejer udgifterne til vedligeholdelsen af ​​det leasede aktiv i denne type lejemål.

Det er bemærkelsesværdigt, at selv en ikke-konkellabel lejekontrakt også kan annulleres, men kun under følgende omstændigheder:

(a) Når der forekommer en fjernkontrol,

(b) Med tilladelse fra udlejeren,

c) Hvis lejeren indgår en ny lejekontrakt for det samme eller tilsvarende aktiv med samme udlejer, eller

d) Ved udbetaling af lejer af et tillægsbeløb, således at ved udløbet er lejekontrakten med rimelighed sikker.

Leveraged Lease:

En finansiel leasing eller en operationel leasing bliver en leveret leasingkontrakt, hvis der i lejekontrakten, ud over en udlejer og en leasingtager, også er en langfristet långiver. I lejede leasingaftaler finansierer leasinggiveren kun en lille del af den investering, der er involveret i lejekontrakten, og den store del af finansieringen ydes af den langsigtede långiver. Denne form for lejekontrakt anvendes af udlejeren, når en så stor kapitaludbetaling er nødvendig for at erhverve aktivet, som udlejer finder det nødvendigt at bruge tjenester hos en langfristet långiver.

Fordele og ulemper ved leasing:

I de senere år er leasing blevet meget populær. Det skyldes, at det er en glimrende finansieringskilde til rådighed for industrierne. Det giver hundred procent finansiering, der holder lejernes gældsforhold uændret og påvirker således ikke leasingtagerens kapacitet til at rejse yderligere kapital til andre formål. At lejeren ikke er ejeren af ​​det aktiv, han bruger, er en stor velsignelse for MRTP-virksomheder og de små industrielle enheder, da det gør det muligt for dem at undgå lovmæssige begrænsninger i vejen for yderligere vækst.

I tilfælde af operationel leasing bæres risikoen for forældelse og de væsentligste omkostninger ved vedligeholdelse af aktivet også af leasinggiveren, som letter leasingtagerens arbejde. Leasing har også få ulemper. Lejeren kan ikke benytte sig af visse skattefordele og fordele som tilbagesendelsesincitamenter og statsstøtte med hensyn til det aktiv, som han anvender på grundlag af en lejekontrakt. I tilfælde af en ikke-opsigelsesfri lejekontrakt løber leassee risikoen for, at aktivet teknologisk forældes.

Leasing er ikke en egnet finansieringsmetode for aktiver, der skal anvendes i et projekt, hvor pengestrømme vil starte efter en forholdsvis lang periode. I tilfælde af de aktiver, hvis værdi sandsynligvis vil værdsættes over en længere periode, er køb af aktivet bedre end at tage det på lejekontrakt.