Luftforurening: 4 Hovedforanstaltninger til bekæmpelse af luftforurening (Noter)

Følgende er forsigtighedsforanstaltninger til bekæmpelse af luftforurening:

1. Forurening bør kontrolleres ved emissionskilden, som i fabrikker, motorer, biler, omdannelse og ændring af råmaterialer.

Image Courtesy: media.carbonated.tv/94617_story__Air%20Pollution%20china.jpeg

2. Forurenende stof frigivet fra kilden skal opsamles korrekt og sendes til behandlings- eller genbrugsanlæg, hvis luftforurenende stoffer eller gasser er varme, skal de afkøles fortyndet.

3. Der findes flere behandlingsanordninger til forureningskontrol, såsom:

(a) Elektrostatiske præcipitatorer:

Det er en fysisk proces, hvorved partikler suspenderet i gasstrøm oplades elektrisk og under påvirkning af elektrisk felt adskilt fra gasstrømmen.

(b) Gasvaskning:

(i) Absorption af NOx med væsker:

Ligesom limeopslæmning, magnesiumhydroxidvæske og svovlsyre mv.

(ii) Adsorption af NO med faste stoffer:

Ligesom aktiveret kulstof, silicagel, ionbytterharpikser og visse metaloxider.

(c) katalytisk nedbrydning:

Katalytiske reaktioner under anvendelse af Al203, Fe203, CO304 osv. Involverer dekomponering af NOx i N2, 02.

4. Desulfurisering af Røggas:

(a) Adsorption af SO2 med metaloxider til dannelse af stabile sulfitter eller sulfater med efterfølgende regenerering af oxider og genvinding af svovl.

(b) Adsorption på aktivt kul efterfulgt af regenerering og omdannelse af koncentreret SO2 til svovlsyre eller elementært svovl.